loader image

Teatr Polski Szczecin scena duża

Teatr Polski Szczecin sala eksperymentalna

Scena Szekspirowska

Teatr Polski Szczecin sala wielofunkcyjna

Przebudowa i rozbudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie.

Pracownia „MAAG” wykonała projekt Technologii Teatralnej dla pięciu sal w nowym i starym budynku.

Projekt 2013 – 2014 rok
REALIZACJA – w trakcie prac budowlanych

S C E N A  D U Ż A – NOWY BUDYNEK
z wydzielonymi stanowiskami operatorów, osobnymi pomieszczeniami tyrystorni i amplifikatorni oraz zapleczem sceny.

E K S P E R Y M E N T A L N A  S A L A (S C E N A) – NOWY BUDYNEK
Sala Eksperymentalna traktowana jako jedna przestrzeń dla mobilnej sceny i widowni bez stałego portalu sceny, z wydzielonymi stanowiskami operatorów, osobnymi pomieszczeniami tyrystorni i amplifikatorni oraz zapleczem sceny.

S C E N A  S Z E K S P I R O W S K A – NOWY BUDYNEK
z wydzielonymi stanowiskami operatorów, osobnymi pomieszczeniami tyrystorni i amplifikatorni oraz zapleczem sceny.

W I E L O F U N K C Y J N A  S A L A – S A L A  P R Ó B – STARY BUDYNEK
Wielofunkcyjna sala będzie wyposażona w urządzenia technologiczne umożliwiające prowadzenie prób przygotowywanych przedstawień do nowych premier dla sceny dużej, a także do prezentowania przedstawień dedykowanych dla tej Sali z uwzględnieniem warunków technicznych Sali wielofunkcyjnej.

ARCHITEKT
Główny projektant: dr arch. Romuald Loegler

AKUSTYKA
Ewa Więckowska – Kosmala, Magda Czechowska

TECHNOLOGIA TEATRALNA
Zbigniew Kośka,
Anna Maląg,
Marta Maląg